Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Förbandstyper Rörligt Kustartilleri

Överbefälhavaren och militärbefälhavaren för Södra militärområdet har vid en konflikt värderat risken för landstigning över öppen kust i Skåne som mycket hög.

Av denna anledning har Södra militärområdet under årens lopp tilldelats en stor mängd stridskrafter vars uppgift har varit att hejda ett invasionsföretag och under gynnsamma omständigheter kunna avvärja det på stranden.Inte mindre än tre fördelningsstaber med fördelningsförband, tre eller fyra pansarbrigader, ett flertal infanteribrigader med mera var grundtilldelade Södra militärområdet. Dessutom fanns det i Skåne två försvarsområden som hade till uppgift att leda lokalförsvarsförbanden, där värnförbanden runt kusterna och värnförbanden för försvar av städerna utgjorde en viktig del.

Södra militärområdet var också grundtilldelat en stor mängd kustartilleriförband. Det fanns under 1970-talet inom Södra militärområdet fem fasta spärrbataljoner, två fasta spärrkompanier, två rörliga spärrbataljoner, ett tungt kustrobotbatteri samt två kustartilleribataljoner.

Möjligheten att avvärja landstigning vid öppen kust är mycket beroende av att en egen kraftsamling sker till tid och rum. Panasarbrigaderna skall ledas till rätt kustavsnitt: luftlandsättningar inne i landet, vars uppgift är att förhindra pansarbrigadernas framryckning, skall bindas av infanteri och fördelningsförband. Kustartillerielden skall kraftsamlas till invasionsområdet och fördelningarnas artilleri skall i rätt tid kunna utlösas mot invasionsområdet och dess närhet. Kustartilleriförbanden var underställda fördelningscheferna.

Fram till 1980 bestod de rörliga KA-förbanden av rörliga KA-bataljoner med KA-batterier med vardera fyra pjäser 15,2 cm m/37.

Totalt ingick sju batterier med 15,2 cm pjäser m/37 i krigsorganisationen, varav KA 2 utbildade 6 stycken batterier och KA 3 utbildade det sista batteriet.

I KA-bataljonerna fanns tidigare även rörligt 21 cm artilleri. Sista skottet med dessa 21 cm pjäser sköts f ö 1971. Batterierna med 15,2 cm m/37-pjäser ersattes i mitten av 1980-talet med 12 cm m/80-pjäser.

Vidare fanns det rörliga spärrbataljoner som bestod av ett rörligt KA-batterier med tre 7,5 cm pjäser m/65, ett robotbatteri med Robot 52 (trådstyrd) och en rörlig minspärrtropp. Rörliga spärrbataljoner var fordonsburna men kunde även tilldelas sjötransportmedel för gruppering i skärgårdsmiljö. Rörliga spärrbataljoner kunde bekämpa sjömål i en eller två farleder. KA 2 utbildade den första bataljonen avsed för Västervik/St Annas skärgård samt det sjätte avsed för Skånes östkust.

12 cm kustartilleripjäs m/80 var den sista pjästyp som tillfördes kustartilleriet.

  • 1. KA-bataljonen avsedd för Skåne.
  • 2. KA-bataljonen avsedd för Östra Mellansverige.
  • 3. KA-bataljonen som var avsedd för Blekinge.

KA 2 var utbildningsansvarig för 1. och 3. kabataljonen.
KA 1 var utbildningsansvarig för 2. (med stöd av KA 2 personal/utbildningsanordningar/övningsplatser)

Det fanns även rörliga spärrkompanier som bestod av robotbatteri med robot 52 och rörlig minspärrtropp. Rörliga spärrkompanier hade egna båttransportmedel. Spärrkompanier kunde bekämpa sjömål i ett inlopp. Oftast framför hamnar eller i trånga farleder. Rörliga spärrkompanier hade en kompetens och ledningsfunktion som gav utrymme för att kunna leda ytterligare förband, till exempel markstridsplutoner, luftvärn, befintligt fast kustartilleri, med flera. Det fanns också fristående robotbatterier (robot 52). Dessa hade inga egna transportmedel, utan tilldelades transportmedel när de skulle omgrupperas. Fristående robotbatterier användes som förstärkning av försvaret i trånga farleder.

Från 1968 började KA 2 att utbilda personal till krigsförband av typen tungt kustrobotbatteri 08 beväpnade med Robot 08. Detta var ett strategiskt vapensystem, som skulle sättas in mot landstigningsstyrkor långt ute till havs. Räckvidden var mycket stor och tanken var att ett stort antal robotar skulle anfalla en landstigningsstyrka samtidigt, för att säkerställa att ett antal mål slogs ut trots motverkande luftvärnseld. Robotanfallen skulle samordnas med andra försök att försvaga landstigningsstyrkorna, t ex genom samordnade anfall med flottans ubåtar och flygvapnets attackförband.

I Försvarsbeslutet 1987 planerade man för fyra stycken Tungt kustrobotbatteri 90 beväpnade med Robot 15KA som ersättning för det tidigare tunga kustrobotbatteri 08 vars beväpning började bli föråldrad. Senare minskades beställningen till endast ett batteri till förmån för satsningar på ubåtarna av Västergötlandklass. Detta enda tunga kustrobotbatteri ingick i Kustartilleriets krigsorganisation under benämningen 1. tunga kustrobotbatteriet och utbildades på KA 2 första gången 1995, i samband med detta utgick Robot 08. I samband med Försvarsbeslutet 2000 så utgick förbandet.