Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Kustartilleribataljon 12/80

Kustartilleribataljon m/80 ingick i kustartilleriets rörliga invasionsförsvar, var främst avsett för bekämpning av sjömål, men även används vid bekämpning av markmål.

Förbandets huvuduppgift är att försvåra fientligt framträdande vid kustinvasion. Dessutom ska förbandet stödja sjö- och markstridskrafter samt skydda mineringar och sjöfart.

Matrielen är installerad i kärror, bilar, släpvagnar och på pjäser, vilket erbjuder möjligheter till hög operativ och taktisk rörlighet.

Förbandet grupperas normalt nära kusten. Grupperingen sker över stora ytor och kan snabbt förändras. Förbandet kan marschera 30 mil/dygn, för att snabbt kunna förstärka invasionsförsvaret i hotad riktning.

Förbandets uppbyggnad och rörlighet ställer stora krav på stridsledning, eldledning och samband.

 12/80 var den sista artilleritypen som Kustartilleriet tillfördes där KA 2 utbildade 1. och 3. KA-bataljonerna. KA 1 utbildade 2. KA-bataljonen (med stöd av KA 2 personal/ utbildningsanordningar/ övningsplatser).

Organiserades i tre bataljoner:

  • 1. KA-bataljonen (11. och 12. KA-batteriet) avsedd för Skåne.
  • 2. KA-bataljonen (21. och 22. KA-batteriet) avseed för Östra Mellansverige.
  • 3. KA-bataljonen (32. och 33. KA-batteriet) som var avsedd för Blekinge.

Som kuriosa kan nämnas att 1. KA-bataljonen hade sin andrahandsuppgift i Norrland.

I varje batteri ingick fyra 12 cm kustartilleripjäs m/80.


Organisation Kustartilleribataljon 12/80.

Kustartilleribataljon m/80 är organiserad under bataljonschef och bataljonsstab och består av ett stabsbatteri och två 12 cm KA-batteri m/80 och omfattade ca 800 man.


I bataljonsstaben och tillhörande stabsbatteri ingår ca 100 man.

Bataljonsstaben säkerställer bataljonschefens ledning av i bataljonen ingående förband på kort och lång sikt.

Stabsbatteriet består av stabspluton, sambandspluton och trosspluton.

Stabspluton och sambandspluton upprättar samband mellan stabsplatsens hyddor och underställda förband på tråd, radio och radiolänk. Upprättar även samband till högre chef och samverkande förband. Betjänar operatörsplatserna för ledning av bataljonens insats mot sjö-, mark- och luftmål.
Trossplutonen består av för bataljonen erfoderliga underhållsresurser, tex kokgrupp och reparationstropp.

Samverkansgruppen utgör normalt förstärkning till högre chefs stab och förfogar över en radioterrängbil.

KA-batteri m/80

2 stycken 12 cm kustartilleribatteri m/80 ingick i KA-bataljon m/80.

Kustartilleribataljon m/80 ska kunna samverka med fasta och rörliga förband ur kustartilleriet samt med förband ur armén, flottan och flygvapnet.

Bataljonsstaben och stabsbatteriet utgörs av sju delanläggningar (kärra), vilka kan vara samgrupperade eller uppdelade på två bataljonshalvor (med viss funktionsbegränsning).

Stridsledningscentral 1 och 2 (SL 1, 2) befinner sig bataljonschefen och personal för ledning av KA-bataljonens insats mot sjömål, markmål och luftmål.

Stabskärra 1, 2, 3 (STAB 1, 2, 3) programeras, styrs och övervakas bataljonens sambandsnät med hjälp av systemstyrenhet (SCU) och telefonistapparat (FMA). Kärrorna utgör även anslutnings- och förmedlingspunkter för strids- och eldledningsförbindelser mellan bataljon och KA-batteri 1 (m/80), och KA-batteri 2 (m/80) och batteri 3 (fältkabel eller radiolänk.

Sambandskärra 1, 2 (SB 1, 2) finns radiostationer för samverkan med armé-förband och marina förband samt samband med högre chef. Om det digitala växelsystemet i bataljonen är ur funktion kan kärrorna användas som anslutnings- och förmedlingspunkter för strids- och eldledningsförbindelser mellan bataljon och KA-batteri 1 (m/80) och KA-batteri 2 (m/80), men antalet tillgängliga kanaler reduceras (fältkabel eller radiolänk).


Stridsledningscentral med STRIKA PPI och ADT.


Samverkansgruppens radioterrängbil 11.

 Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.