Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Rörlig Kustartilleribataljonstab och Stabsbatteri 12/80

Bataljonsstaben säkerställer bataljonschefens ledning av i kustartilleribataljonen 12/80 ingående förband på kort och lång sikt.

Stabsbatteriet organiserades i de tre kustartilleribataljoner 12/80:

  • 1. KA-bataljonen (11. Stabsbatteriet) avsedd för Skåne.
  • 2. KA-bataljonen (21. Stabsbatteriet) avseed för Östra Mellansverige.
  • 3. KA-bataljonen (31. Stabsbatteriet) som var avsedd för Blekinge.

Stabsbatteriet består av stabspluton, sambandspluton och trosspluton.

Stabspluton och sambandspluton upprättar samband mellan stabsplatsens hyddor och underställda förband på tråd, radio och radiolänk. Upprättar även samband till högre chef och samverkande förband. Betjänar operatörsplatserna för ledning av bataljonens insats mot sjö-, mark- och luftmål.

Trossplutonen består av för bataljonen erfoderliga underhållsresurser, tex kokgrupp och reparationstropp.

Samverkansgruppen utgör normalt förstärkning till högre chefs stab och förfogar över en radioterrängbil


I bataljonsstaben och tillhörande stabsbatteri ingår ca 100 man.

Bataljonsstaben och stabsbatteriet utgörs av sju delanläggningar (kärra), vilka kan vara samgrupperade eller uppdelade på två bataljonshalvor (med viss funktionsbegränsning).

Stridsledningscentral 1 och 2 (SL 1, 2) befinner sig bataljonschefen och personal för ledning av KA-bataljonens insats mot sjömål, markmål och luftmål.

Stabskärra 1, 2, 3 (STAB 1, 2, 3) programeras, styrs och övervakas bataljonens sambandsnät med hjälp av systemstyrenhet (SCU) och telefonistapparat (FMA). Kärrorna utgör även anslutnings- och förmedlingspunkter för strids- och eldledningsförbindelser mellan bataljon och KA-batteri 1 (m/80), och KA-batteri 2 (m/80) och batteri 3 (fältkabel eller radiolänk.

Sambandskärra 1, 2 (SB 1, 2) finns radiostationer för samverkan med armé-förband och marina förband samt samband med högre chef. Om det digitala växelsystemet i bataljonen är ur funktion kan kärrorna användas som anslutnings- och förmedlingspunkter för strids- och eldledningsförbindelser mellan bataljon och KA-batteri 1 (m/80) och KA-batteri 2 (m/80), men antalet tillgängliga kanaler reduceras (fältkabel eller radiolänk).


Stridsledningscentralen bemannades av personal från stabsbatteriet.


Samverkansgruppens radioterrängbil 11 bemannades av personal från stabsbatteriet.

  Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.