Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Tungt Kustartilleribatteri 12/80

Kustartilleribatteri m/80 ingick i kustartilleriets rörliga invasionsförsvar, var främst avsett för bekämpning av sjömål, men även används vid bekämpning av markmål.

Förbandet grupperas normalt nära kusten. Grupperingen sker över stora ytor och kan snabbt förändras. Förbandet kan marschera 30 mil/dygn, för att snabbt kunna förstärka invasionsförsvaret i hotad riktning.

Förbandets uppbyggnad och rörlighet ställer stora krav på stridsledning, eldledning och samband.


12 cm kustartilleripjäs m/80 var den sista rörliga artilleritypen som tillfördes Kustartilleriet.

Organiserades i tre bataljoner:

  • 1. KA-bataljonen (12. och 13. KA-batteriet) avsedd för Skåne.
  • 2. KA-bataljonen (22. och 23. KA-batteriet) avseed för Östra Mellansverige.
  • 3. KA-bataljonen (32. och 33. KA-batteriet) som var avsedd för Blekinge.

I varje batteri ingick fyra 12 cm kustartilleripjäs m/80.

Kustartilleribatteri m/80 omfattde ca 330 man.


Organisation Tungt Kustartilleribatteri 12/80.


Kustartilleribatteri 12/80 omfattar drygt 330 man.

I batterildeningsplutonen finns personal för ledning och betjäning av batteriets stridsledning, eldledning och samband samt personal för linjebyggnad.

I mätplutonen finns personal för betjäning av mätstationer, närspaningsradar och fältmätmatriel.

Pjäsplutonen består av fyra pjäser med personal och utrustning.

Luftvärnstroppen är utrustad med luftvärnssystem LVS 75 M, vilket används för direktanfall från luften.

Markstridsplutonen består av skyttegrupper och granatgevärsgrupp, vilket tillsammans svarar för batteriets närförsvar.

I trossplutonen finns för batteriet erfoderliga underhållsresurser, tex kokgrupper och reparationstropp.

Kustartilleribatteri m/80 kan, beroende på förbandets uppgifter, sammansättas på olika sätt, tex kan KA-batteri m/80 uppträda som enskilt batteri. Efter återhämtning kan batteriet verka i mindre enheter, ner till endast en mätstation och en pjäs.

Inom batteriplatsen grupperades fyra delanläggningar (kärror).

Batterildeningscentral (BLC) befinner sig batterichefen och personal för batteriets ledning samt eldledning mot markmål.

Sambandcentralen (SBC) programeras, styrs och övervakas batteriets sambandsnät.

Samband Anslutning (SBA) utgör främre anslutnings- och förmedlingspunkt för strids- och eldledningsförbindelser.

Samband Bakre (SBB) utgör bakre anslutnings- och förmedlingspunkt för radiolänk- och trådförbindelser till KA-bataljoner och samverkande KA-batterier. Dessutom finns radiostationer för samverkan med armé-förband och marina förband samt samband med högre chef.

Mätstation 727 (MST 727) är huvudmätstation, där sensorkärran (MST 727 S-kärran) består av eldledningsradar, TV-kamera och laseravståndsmätare.
I operatörskärran (MST 727 O-kärran) finns datorutrustning för beräkning av eldledningsdata samt presentationsutrustning.

Mätstation 728 (MST 728) är en optisk mätstation, som endast kan följa ett mål i taget.

Närspaningsradar (NSRR) är en konventionell spaningsradar.

Luftvärnstroppen är ett närluftvärnsystem för att försvåra luftanfall mot KA tunga batterier och andra viktiga anläggningar.

Samtliga 12/80-pjäser kan vid gruppering anslutas valfritt till BLC-, SBC, SBA, eller SBB-kärran.


Personal vid STRIKA PPI och ADT i BLC.


Härifrån styrs och övervakas sambandssystemet.


Sensorkärra till mätstation 727.


De främre operatörsplatserna vid huvudindikator och målfaljare A och B.


Principgruppering mätstation 727.


Mätstation 728 (laseravståndsmätare och kikare).


Närspaningsradar (NSRR) som innehöll spaningsradar PS 617/R och STRIKA-ADT.


12 cm kustartilleripjäs m/80.


Skarpskjutning med 12/80-pjäs från Sturkö i Blekinge skärgård.


Mätstation 734 (laseravståndsmätare och kikare) som ersatte mätstation 728.

Luftvärnssystem 75 Marin (LVS 75 M) var en marin utveckling av luftvärnssystem 40/48, där målet följdes och mättes in med TV- eller lasersikte och skjutelementen beräknades digitalt. Systemet hade stor träffsäkerhet.


2 stycken 40 mm fältautomatpjäs m/48 ingick i luftvärnstroppen för batteriets närluftskydd.


Principskiss över ingående enheter i LVS 75 M.


Sikteskärra till LVS 75 M med TV- och lasersikte.

 Stora delar av den matriel tillhörande detta förband finns utställda på museet.