Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Systemöversikt

STRIKA var ett ledningssystem som togs fram för kustartilleriet i början av 1980-talet. Det utformades så att det skulle kunna utnyttjas på alla nivåer inom KA med varierande omfattning på mängden ingående delar.

STRIKA gav möjlighet till snabbt och säkert informationsutbyte mellan spaningskällor och marina stridsledningscentraler (insamling, bearbetning, presentation, rapportering/delgivning). Det medgav samverkan med sjögående förband och angränsande marina förband och att skilda vapensystem kunde komma till insats i rätt tid och med avsedd effekt. STRIKA underlättade även många moment av stabernas rutinmässiga arbete.

 

Under 1980 genomfördes prov- och försöksverksamhet vid kustartilleriets radarskola i Göteborg och utrustning från Datasaab och Philips användes. Philips utrustning kallades RASKA men vid jämförelse av de båda systemen bedömdes Datasaabs system som bättre och mer utvecklingsbart.

Försöksstrika
Datasaabs provutrustning

Erfarenheterna från proven gav vid handen att det fanns mycket att vinna med att införa modernt datorstött stridsledningssystem. CM fastställde i september 1981 PTTEM som låg till grund för kommande anskaffning.

År 1982 vann SRA Communication i konkurrens med Philips, upphandlingen av kustartilleriets nya stridsledningssystem som benämns STRIKA 85.

Det system som ERA därefter utvecklade och leverade kom att bli standard inom kustartilleriet och tillfördes de marina förbanden från brigadnivå ner till enskild mätstation dock med olika mängd ingående utrustning och funktioner för de olika nivåerna.

STRIKA medförde att en gemensam marin lägesbild kunde skapas och samverkan med andra förband underlättades. STRIKA innehöll funktioner för måldatabehandling, lägespresentation, datakummunikation, skjutfallsanalys, insatsberäkningar, registrering, underlättande av rutinarbete mm och funktioner för effektiv ledning inom förbanden.

 

STRIKA-leveransen omfattade materiel till totalt 48 ledningscentraler för brigader, spärrbataljoner, rörliga KA-bataljoner och prioriterade batterier.

Varje central var utrustad med två datorer Censor 932 och presentationssystemet DS86. Därutvöver ingick ett stort antal alfanumeriska dataterminaler (ADT) till bl.a. mindre förband, t ex minspärrtroppar. Varje central kunde hantera upp till 16 externa dataförbindelser. Systemen hade gemensam programvara med lokal anpassning.

STRIKA-systemet blev ett "stort" system som fanns runt den svenska kusten. Systemet byggdes ut i flera steg.

STRIKA-systemet innebar en väsentlig höjning av kustartilleriets verkansförmåga. Man gick från ett tidigare helt manuellt ledningssytem till ett system med ett flertal datorstöttande funktioner.

STRIKA installerades i ledningscentraler och batterier inom hela kustartilleriet. Det utnyttjades fram till början av 2000-talet men togs ur drift i och med att hela kustartilleriet lades ner.